تور آنتالیا نوروز 98

۱۱۱
شکوه دنیای پرواز
شروع قیمت از
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکوه دنیای پرواز

۰۲۱۶۶۹۱۰۱۸۶

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
پنجشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۱
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۰
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۱
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (5)
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
قیمت دو تخته: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

ALL
قیمت دو تخته: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
قیمت دو تخته: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

ALL
قیمت دو تخته: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
قیمت دو تخته: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

ALL
قیمت دو تخته: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
قیمت دو تخته: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

ALL
قیمت دو تخته: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
قیمت دو تخته: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

ALL
قیمت دو تخته: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

شهر آنتالیا

ALL
قیمت دو تخته: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

ALL
قیمت دو تخته: ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۵۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۷۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلک

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۲۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۲۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات آژانس
شکوه دنیای پرواز

شکوه دنیای پرواز

۰۲۱۶۶۹۱۰۱۸۶
وب‌سایت:
آدرس: یدان توحید،خیابان ستارخان،نرسیده به باقرخان،کوی آفرند،پلاک 75-
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - سان اکسپرس
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت . 6 شب اقامت در هتل . ترانسفر فرودگاهی .بیمه مسافرتی . لیدر فارسی زبان
توضیحات تکمیلی
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
تورهای مشابه
۴۵
کاروان هوایی ۲۰۰۰
شروع قیمت از
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کاروان هوایی ۲۰۰۰

۰۲۱۷۴۴۹۳

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۴
۱۱۹
رامیار گشت
شروع قیمت از
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

رامیار گشت

۰۲۱۸۸۱۹۸۲۶۶

سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۳