نرخ ويژه تور استانبول نوروز 98

۱۲۳
گرشاسب گشت آرشام
شروع قیمت از
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان

گرشاسب گشت آرشام

۰۲۱۸۸۱۷۲۱۹۵

هواپیمایی معراج
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴شب
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۴شب
هواپیمایی معراج
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
افزایش قیمت
۴شب
هواپیمایی معراج
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
استانبول (4)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
استانبول (4)
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۴,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

(ستاره هتل نامشخص)
B.B
قیمت دو تخته: ۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
B.B
قیمت دو تخته: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۴,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

(ستاره هتل نامشخص)
B.B
قیمت دو تخته: ۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
B.B
قیمت دو تخته: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۰۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۷۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

استانبول

B.B
قیمت دو تخته: ۴۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات آژانس
گرشاسب گشت آرشام

گرشاسب گشت آرشام

۰۲۱۸۸۱۷۲۱۹۵
آدرس: سهروردی شمالی - میدان پالیزی - خیابان شهید قندی - پلاک 3 - طبقه 3 - واحد 36
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - هواپیمایی معراج
مدارک لازم
گذرنامه با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر - ليدر - بيمه - گشت شهري - مترجم رايگان همراه در سفر
توضیحات تکمیلی
پرواز اير باس معراج مستقيم به فرودگاه آتاترك

*** شماره تلگرام جهت سوالات خارج از ساعات كاري : 09377382808 ديندار ***
تورهای مشابه