تور آنتالیا نوروز 98

۴۵
کاروان هوایی ۲۰۰۰
شروع قیمت از
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کاروان هوایی ۲۰۰۰

۰۲۱۷۴۴۹۳

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۴
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
چهارشنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
پنجشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۱
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۲
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۳
پنجشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۴
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۰
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۶
یکشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۱
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۷
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
پنجشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۸
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۳
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۵شب
سان اکسپرس
جمعه
۱۳۹۸/۰۱/۰۹
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۴
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
مبدأ: تهران (شروع تور)
آنتالیا (6)
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
قیمت دو تخته: ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات آژانس
کاروان هوایی ۲۰۰۰

کاروان هوایی ۲۰۰۰

کاروان هوایی 2000: ۰۲۱۷۴۴۹۳
آدرس: تهران، پاسداران، بوستان پنجم، خیابان پایدار فرد، نبش کوچه لنگران، پلاک ۷، واحد۲
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - سان اکسپرس
مدارک لازم
گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی
توضیحات تکمیلی
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان
استفاده ازراهنما خارج از برنامه تعیین شده با توافق مسافرانجام میگیرد و آژانس کاروان هوایی در این مورد پاسخگو نیست.
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد.
جهت پشتیبانی در ساعات غیر اداری با شماره زیر تماس بگیرید .
09120606708
لطفا جهت هماهنگی دقیق ساعتهای پرواز با کانترهای مربوطه تماس بگیرید.
تورهای مشابه
۱۱۱
شکوه دنیای پرواز
شروع قیمت از
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکوه دنیای پرواز

۰۲۱۶۶۹۱۰۱۸۶

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
۱۱۹
رامیار گشت
شروع قیمت از
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

رامیار گشت

۰۲۱۸۸۱۹۸۲۶۶

سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۳