تور آنتالیا نوروز 98

۹۲
نیایش سیر
شروع قیمت از
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان

نیایش سیر

۰۲۱۲۶۴۰۸۰۰۴

اطلس گلوبال
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۶شب
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۶شب
اطلس گلوبال
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۰۵
برنامه سفر
مبدأ: تهران (شروع تور)
آدانا
آنتالیا (6)
آدانا
مقصد: تهران (پایان تور)
اطلاعات هتل‌ها
اطلاعات هتل
دوتخته
یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات

لارا

B.B
قیمت دو تخته: ۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
ALL
قیمت دو تخته: ۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
ALL
قیمت دو تخته: ۵,۹۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۴۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۵۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۲۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۶۷۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۸,۹۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۷,۶۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۷,۶۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۵۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۶۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۰,۹۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۷۳۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۱۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۹,۴۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

لارا

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۴۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶,۹۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد

بلدیبی

UALL
قیمت دو تخته: ۹,۶۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۶۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲,۶۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۲۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۰۸۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
UALL
قیمت دو تخته: ۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۲۸۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۱۱,۲۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۱۱,۵۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۱۵,۱۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷,۹۶۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
قیمت دو تخته: ۱۷,۰۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت تخت ها
قیمت یک تخته ۲۳,۳۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰,۷۰۵,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات ندارد
اطلاعات آژانس
نیایش سیر

نیایش سیر

۰۲۱۲۶۴۰۸۰۰۴
وب‌سایت:
آدرس: تهران، خیابان میرداماد ، ضلع جنوب شرقی میدان مادر ،مجتمع مریم ، طبقه دوم ، واحد 4
اطلاعات تور
نوع سفر
هوایی - اطلس گلوبال
مدارک لازم
اصل گذر نامه با 7 ماه اعتبار
خدمات آژانس
ترانسفر - لیدر - بیمه - اقامت با خدمات
توضیحات تکمیلی
به ازای هر قرارداد یک بسته ی رایگان مترجم در سفر به مسافران اهدا میگردد
نرخ نوزاد 400/000 تومان می باشد.
تورهای مشابه
۴۵
کاروان هوایی ۲۰۰۰
شروع قیمت از
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کاروان هوایی ۲۰۰۰

۰۲۱۷۴۴۹۳

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
چهارشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۴
۱۱۱
شکوه دنیای پرواز
شروع قیمت از
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکوه دنیای پرواز

۰۲۱۶۶۹۱۰۱۸۶

سان اکسپرس
سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
دوشنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۲
۱۱۹
رامیار گشت
شروع قیمت از
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

رامیار گشت

۰۲۱۸۸۱۹۸۲۶۶

سه شنبه
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵شب
سه شنبه
۱۳۹۸/۰۱/۱۳